Logan and his new car. …

Logan and his new car.

#adopted
#mypawsomeday
#rescueranchyreka